http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

“ Регионалнен проект за надзор на пазарот “

Во рамките на “ Регионалниот проект за надзор на пазарот “ на 7 и 8 Април во Скопје се одржа регионална работилница, семинар за соработка меѓу претставници на пазарните и царинските органи.
Настанот беше организиран со цел зголемување на свеста и зајакнување на соработката меѓу институциите одговорни за надзор на пазарот,т.е меѓу пазарниот инспекторат и царинските органи  и преку заедничка дискусија и презентација од меѓународните експерти се дискутира за имплементација на европската регулатива од оваа област.( Регулатива 765:2008) Оваа работилница е дел од тековниот проект ” Регионален проект за надзор на пазарот” во рамките на Отворениот Регионален Фонд за Трговска Промоција, имплементиран од ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit),и финансиран од Федералното министерство за економска соработка и развој на Германија.
На работилницата присуствуваа повеќе од 15 претставници од пазарните инспекторати и царински органи од Албанија, Босна и Херцеговина,Македонија,Црна Гора,Косово и Србија каде што имаа можност да презентираат и дискутираат за најдобрите практики за тоа како да се организираат и како да се подобри нивната соработка.

Информација 14.04 -19.04.2015

 Во периодот од 14.04-19.04.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат - извршени се вкупно 882 надзори,од кои:кај 342 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија,кај 68 субјекти според Законот за угостителска дејност,кај 148 субјекти според Закон за заштита од пушење,кај 77 субјекти според Законот за занаетчиска дејност,кај 74 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи,кај 69 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 20 субјекти според Законот за  метрологија,кај 1 субјект според Законот за  претставки и предлози,кај 1 субејкт,според  Законот за  животна средина и кај  1 субјект  според Законот за  индустриска соопственост,кај 7 субјекти според Законот за туристичка дејност,кај 15 субјекти според Законот за безбедност на производи,кај 1субјект,според Законот за отпад и пакување од отпад,според Законот за контрола на предмети од скапоцени метали кај 1 субјект, по Закон за работни односи кај 1 субјект.

Повеќе...

Информација-Координирана акција

Државниот пазарен инспекторат -Одделение за инспекциски надзор Скопје на ден 31.03.2015 година, изврши инспекциски надзори над работењето на физички лица кои вршат  трговија на мало со разни производи на ул. Лазар Личеновски бб (под Кале).
 Надзорите се извршија во координација со  претставници од Министерството за внатрешни работи , во период од 08.30 до 12.00 часот.
 При  надзорите од лицата се одземени следните стоки: Прехранбени производи во количина од 934 парчиња (паштети со изминат рок),kозметички средства- 40 парчиња  и средства за општа употреба- 132 парчиња
 Против  физичките лица кои биле затекнати како нерегистрирано вршат трговска дејност  до надлежниот Основен суд  ќе бидат поднесени  три барања за поведување на  прекршочна  постапка.

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Државниот пазарен инспекторат ги известува сите правни субјекти- вршители на угостителска дејност дека во периодот што следува ќе ги интензивира инспекциските надзори кај угостителите кои вршат угостителска дејност надвор пред деловниот објект.Од тие причини  потребно е сите угостителски објекти да обезбедат одобрение за вршење на угостителска дејност пред објект( чл.8 од Законот за угостителска дејност) издадена од градоначаникот на општината,а во градот Скопје од градоначалникот на град Скопје.

Соопштение за јавноста 06.11.2014

Државниот пазарен инспекторат на Република Македонија, преку Одделението за инспекциски надзор-Скопје, во соработка со преставници од Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи, изврши инспекциски надзори на 04 и 05.11.2014 година, на територија на Општина Куманово и на територија на Град Скопје, Општина Чаир.

Предмет на надзорот беше: Законот за заштита од пушење и Законот за угостителска дејност.

- 04.11.2014 година- извршени се вкупно 12 инспекциски надзори. Предмет на инспекциски надзор беа угостителските објекти во село Липково, Лојане и Опаје, како и угостителските објекти во градот Куманово.

- 05.11.2014 година- извршени се вкупно 10 инспекциски надзори. Предмет на инспекциски надзор беа угостителските објекти во Старата Скопска Чаршија, локалитетот "Треска" Скопје Север и ТЦ "Чаирчанка" на територија на Град Скопје.

При инспекциските надзори во 4 (четири) угостителски објекти е констатирано дека се врши угостителска дејност без упис во Централниот регистар, согласно Законот за угостителска дејност Државниот пазарен инспекторат донесе решенија за привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена.

Постапувајќи по Законот за заштита од пушење во 5 (пет) угостителски објекти, констатирано е непочитување на одредбите од овој закон. Државните пазарни инспектори ќе донесат решенија за привремена забрана за вршење на угостителска дејност во траење од 15 (петнаесет) за правно лице и 7 (седум) дена за трговец поединец.

Во моментот на надзорот во 4 (четири) угостителски објекти затечени се 8 (осум) физички лица кои не го почитувале Законот за заштита од пушење и против истите ќе бидат покренати Прекршочни постапки.

За сторените неправилности на правните субјекти им се издадени платни налози во висина од 2500 евра кои во рок од 8 дена треба да ги уплатат во Буџетот на Р.Македонија. Доколку платните налози не бидат платени во дадениот рок, против правните субјекти ќе бидат поднесени барања за поведувања на прекршочна постапка до Основен суд.

Активностите на Државниот пазарен инспекторат за контрола на угостителските објекти ќе продолжат и во наредниот период на цела територија на Р.Македонија согласно Законот за заштита од пушење и Законот за угостителска дејност.

Страница 1 од 2

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID