http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација 19-01-23.01.2015 година

Во периодот од 19.01–23.01.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 855 надзорни контроли, од кои:
Kа 354 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 139 субјекти  според Законот за угостителската дејност,кај 50 субјекти според Законот за заштита на потрошувачите,кај 74 субјекти според Законот за вршење на занаетчиска дејност, кај 59 субјекти според  Законот за метрологија. Каj  167 субјект според Законот за заштита од пушење, кај  22 субјекти според Законот за безбедност на  производите кај 10  субјекти, според Законот за управување со пакување  и отпад од  пакување, кај 2 субјекти  според Законот за такса за привремен прстој,според Законот за Трговски друштва кај 16 субјекти,според Законот за Акцизи кај 2 субјекти,според Законот за заштита на животна средина кај 2 субјекти.

Повеќе...

Информација 12.01.2015 -18.01.2015 година

Во периодот од 12.01.2015-18.01.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 877 надзорни контроли, од кои: кај  389 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија, кај 151 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за заштита на потрошувачи кај 74 субјекти,  според Законот за занаетчиска дејност кај 75 субјекти, според Законот за заштита од пушење кај 109 субјекти, според Законот за трговски друштва кај 19 субјекти, според Законот за метрологија кај 20 субјекти, според Законот за постапување по преставки и предлози кај 6 субјекти и според Законот за управување со пакување и отпад од пакување кај 9 субјекти,Закон за безбедност на производи кај 20 субјекти,според Законот за туристичка дејност кај 4 субјекти.

Повеќе...

Информација 05.01.-09.01.2015 година

Во периодот од 05.01-09.01.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 497 надзорни контроли, од кои: кај  173 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 116 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 121 субјекти според Закон за заштита од пушење,кај 67 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 39 субјект според Законот за заштита на потрошувачи, кај 12 субјекти според Закон за трговски друштва, ,кај 7 субјекти  според Законот за  метрологија,Кај 4 субјекти според Законот за безбедност,кај 2 субјекти според Законот за скапоцени метали,кај 1 субјект според Законот за акцизи.

Повеќе...

Соопштение за јавноста 06.11.2014

Државниот пазарен инспекторат на Република Македонија, преку Одделението за инспекциски надзор-Скопје, во соработка со преставници од Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи, изврши инспекциски надзори на 04 и 05.11.2014 година, на територија на Општина Куманово и на територија на Град Скопје, Општина Чаир.

Предмет на надзорот беше: Законот за заштита од пушење и Законот за угостителска дејност.

- 04.11.2014 година- извршени се вкупно 12 инспекциски надзори. Предмет на инспекциски надзор беа угостителските објекти во село Липково, Лојане и Опаје, како и угостителските објекти во градот Куманово.

- 05.11.2014 година- извршени се вкупно 10 инспекциски надзори. Предмет на инспекциски надзор беа угостителските објекти во Старата Скопска Чаршија, локалитетот "Треска" Скопје Север и ТЦ "Чаирчанка" на територија на Град Скопје.

При инспекциските надзори во 4 (четири) угостителски објекти е констатирано дека се врши угостителска дејност без упис во Централниот регистар, согласно Законот за угостителска дејност Државниот пазарен инспекторат донесе решенија за привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена.

Постапувајќи по Законот за заштита од пушење во 5 (пет) угостителски објекти, констатирано е непочитување на одредбите од овој закон. Државните пазарни инспектори ќе донесат решенија за привремена забрана за вршење на угостителска дејност во траење од 15 (петнаесет) за правно лице и 7 (седум) дена за трговец поединец.

Во моментот на надзорот во 4 (четири) угостителски објекти затечени се 8 (осум) физички лица кои не го почитувале Законот за заштита од пушење и против истите ќе бидат покренати Прекршочни постапки.

За сторените неправилности на правните субјекти им се издадени платни налози во висина од 2500 евра кои во рок од 8 дена треба да ги уплатат во Буџетот на Р.Македонија. Доколку платните налози не бидат платени во дадениот рок, против правните субјекти ќе бидат поднесени барања за поведувања на прекршочна постапка до Основен суд.

Активностите на Државниот пазарен инспекторат за контрола на угостителските објекти ќе продолжат и во наредниот период на цела територија на Р.Македонија согласно Законот за заштита од пушење и Законот за угостителска дејност.

Информација -Бит-пазар

Државниот Пазарен инспекторат во соработка со Комуналните инспекции на Град Скопје и Општина Чаир со асистенција на МВР спроведе акција за одстранување на дивите продавачи од Бит-пазар. Од страна на ДПИ спроведени се 10 инспекциски надзори кај физички нерегистрирани лица и кај едно правно лице, изречена е глоба во вкупна вредност од 2000 евра, целата роба е одземена и предадена во Агенцијата  за управување  со одземен имот. Одстранети се сите нелегално поставени тезги, акцијата продолжува во текот на денешниот ден и континуирано ќе се одвива се до постојано одстранување на нелегалните тезги и продавачи од Бит-пазар.

Страница 1 од 2

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID