http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација 03.11.2014-07.11.2014

Во периодот од 03.11-07.11.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 2239 надзорни контроли, од кои: кај  744субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 234 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 699 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 166 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 139 субјект според Законот за заштита на потрошувачи, кај  62 субјект според Закон за трговски друштва,кај 34 субјекти  според Законот за  метрологија,кај  22 субјекти според Законот за безбедност на  производите,кај 80  субјекти според Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

Повеќе...

Соопштение за јавноста 06.11.2014

Државниот пазарен инспекторат на Република Македонија, преку Одделението за инспекциски надзор-Скопје, во соработка со преставници од Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи, изврши инспекциски надзори на 04 и 05.11.2014 година, на територија на Општина Куманово и на територија на Град Скопје, Општина Чаир.

Предмет на надзорот беше: Законот за заштита од пушење и Законот за угостителска дејност.

- 04.11.2014 година- извршени се вкупно 12 инспекциски надзори. Предмет на инспекциски надзор беа угостителските објекти во село Липково, Лојане и Опаје, како и угостителските објекти во градот Куманово.

- 05.11.2014 година- извршени се вкупно 10 инспекциски надзори. Предмет на инспекциски надзор беа угостителските објекти во Старата Скопска Чаршија, локалитетот "Треска" Скопје Север и ТЦ "Чаирчанка" на територија на Град Скопје.

При инспекциските надзори во 4 (четири) угостителски објекти е констатирано дека се врши угостителска дејност без упис во Централниот регистар, согласно Законот за угостителска дејност Државниот пазарен инспекторат донесе решенија за привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена.

Постапувајќи по Законот за заштита од пушење во 5 (пет) угостителски објекти, констатирано е непочитување на одредбите од овој закон. Државните пазарни инспектори ќе донесат решенија за привремена забрана за вршење на угостителска дејност во траење од 15 (петнаесет) за правно лице и 7 (седум) дена за трговец поединец.

Во моментот на надзорот во 4 (четири) угостителски објекти затечени се 8 (осум) физички лица кои не го почитувале Законот за заштита од пушење и против истите ќе бидат покренати Прекршочни постапки.

За сторените неправилности на правните субјекти им се издадени платни налози во висина од 2500 евра кои во рок од 8 дена треба да ги уплатат во Буџетот на Р.Македонија. Доколку платните налози не бидат платени во дадениот рок, против правните субјекти ќе бидат поднесени барања за поведувања на прекршочна постапка до Основен суд.

Активностите на Државниот пазарен инспекторат за контрола на угостителските објекти ќе продолжат и во наредниот период на цела територија на Р.Македонија согласно Законот за заштита од пушење и Законот за угостителска дејност.

Соопштение за јавноста 05.11.2014

Директорот на Државниот пазарен инспекторат на Република Македонија Кирил Миноски, во период од 05-07.11.2014 година ќе земе учество на Генералното Собрание на "Prosafe" - европската организација за надзор на пазарот. Темата на генералното сообрание е "Градење на идниот надзор на пазарот денес", а на него ќе земат учество 29 земји членки на Европската унија и земји кандидати. На состанокот ќе биде презентирано и македонското искуство во надзорот на пазарот.

Во истиот период ќе реализира и посета и работна средба на Германското Министерство за труд и социјална политика во Дизелдорф, на која ќе се дискутира за начинот на организацијата на надзорот на безбедноста на производите. Посетата се организира со поддршка на Германската агенција за техничка соработка GIZ.

Целта на оваа посета е да се разменат искуства и да се добијат информации за трендовите во делот на надзорот на пазарот, со акцент на безбедноста на производите.

Информација од 20-26.10.2014 год.

Во периодот од 20.10-26.10.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 1605 надзорни контроли, од кои: кај  521 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија, кај 242 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 41 субјект, според Законот за занаетчиска дејност кај 143 субјекти, според Законот за заштита од пушење кај 521 субјекти, според Законот за заштита на потрошувачите кај 109 субјекти кај 13 субјекти,според  Законот за туристичка дејност кај 6 субјекта и по Законот за градежни материјали кај 4 субјект,според Законот за управување со отпад има 4 контроли,по Законот за безбедност кај 24 субјекти.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Ве известуваме дека Државниот Пазарен инспекторат  во наредниот период ќе ги засили инспекциските  надзори во делот на  почитувањето на одредбите од Законот за заштита од пушење,а особено во дискотеките и другите затворени угостителски објекти.
Согласно Законот за заштита од пушење се забранува пушењето во јавните простории.Пушењето е дозволено исклучиво надвор од деловниот објект (тераса, летна бавча и слично), исклучиво доколку просторот е покриен и отворен најмалку од три страни на кои нема никакви прегради (стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично) или на отворен простор кој не е покриен со тенди, чадори и слично, а кој странично е заграден (дискоклубови на отворен простор, тераси, летни бавчи и слично).
 Доколку при вршење на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека во јавните простории се пуши ќе донесе решение за привремена забрана за вршење на дејност во траење од седум дена за трговец поединец и 15 дена за правно лице. Глоба во износ од 2.000 до 4.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице,а на одговорното лице во правното лице, ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност. Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако пуши во просторија каде што е забрането пушењето.
За прекршокот глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на физичко лице и на самото место на прекршокот.

 

Страница 1 од 5

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID