http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Ве известуваме дека Државниот Пазарен инспекторат  во наредниот период ќе ги засили инспекциските  надзори во делот на  почитувањето на одредбите од Законот за заштита од пушење,а особено во дискотеките и другите затворени угостителски објекти.
Согласно Законот за заштита од пушење се забранува пушењето во јавните простории.Пушењето е дозволено исклучиво надвор од деловниот објект (тераса, летна бавча и слично), исклучиво доколку просторот е покриен и отворен најмалку од три страни на кои нема никакви прегради (стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично) или на отворен простор кој не е покриен со тенди, чадори и слично, а кој странично е заграден (дискоклубови на отворен простор, тераси, летни бавчи и слично).
 Доколку при вршење на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека во јавните простории се пуши ќе донесе решение за привремена забрана за вршење на дејност во траење од седум дена за трговец поединец и 15 дена за правно лице. Глоба во износ од 2.000 до 4.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице,а на одговорното лице во правното лице, ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност. Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако пуши во просторија каде што е забрането пушењето.
За прекршокот глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на физичко лице и на самото место на прекршокот.

 

Информација од 13.10 - 17.10.2014 година

Во периодот од 13.10-17.10.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 1876 надзорни контроли, од кои: кај 686 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 327 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 22 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 163 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 805 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 144 субјекти,според  Законот за туристичка дејност кај 9 субјекта и по Законот за градежни материјали кај 5 субјект,според Законот за управување со отпад има 4 контроли,по Законот за безбедност кај 23 субјекти.

Повеќе...

Информација од 06.10.2014 -10.10.2014 година

Во периодот од 06.10 -10.10.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат - извршени се вкупно 2136 надзорни контроли, од кои: кај  528 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 260 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 804 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 249 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 174 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 63 субјекти според  Закон за метрлогија,кај 10 субјекти според Законот за безбедност на производи, кај 24 субјекти според Закон за трговски друштва, кај  14 субјекти  според Закон за  туристичка дејност,кај 8 субјекти според законот за акцизи,кај 2 субјекти според Законот за ДПИ .

Повеќе...

Информација од 29.09-03.10 2014

Во периодот од 29.09-03.10.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат-изврши вкупно 1980 надзорни контроли, од кои: кај  579 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 203 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 822 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 142 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 113 субјект според Законот за заштита на потрошувачи, и кај 60 субјекти според Закон за трговски друштва,според Закон за ДПИ кај 1 субјект, Законот за градежни производи,кај 3 субјекти, според Законот за управување со пакување отпад од пакување,и кај 1 субјект според Законот за управување со акумулатори и батерии и отпадни акумулатори и батерии.Закон за безбедност кај 20 субјекти,Закон за туристичка дејност кај 6 субјекти,Закон за акцизи кај 1 субјект,Закон за метрологија кај 31 субјект,Закон за индустриска сопственос кај 3 субјекти.

Повеќе...

Информација - 03.10.2014

 
На ден 02.10.2014 година, Одделнието за инспекциски надзор Скопје на Државниот пазарен инспекторат спроведе координирана акција во  соработка со Координативно тело за заштита на интелектуална сопственост при Владата на РМ  на територијата на градот Скопје, во која што беа идентификувани следниве наоди:
•одземени се 109 парчиња фалсификувани спортски обувки од заштитените трговски марки  Nike и Adidas, согласно Законот за индустриска сопственост. Истите се одземени и се изречени глоби во висина 5,000 евра. Вкупната вредност  на одземените производи е 66 .400, 00 денари; 
•Поради повреда  на заштитена трговска марка Iskra - сијалици , одземени се 1.310 паковања -кутии  со вкупна вредност од  524.000 00 денари . Доставени се платни налози во износ од 5,000 eвра
•Кај два правни  субјекти констатиран е недостаток во делот на водење на евиденција во трговија и се изречени глоби во висина од 4,000 евра.

Повеќе...

Страница 1 од 4

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID