http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација од 06.10.2014 -10.10.2014 година

Во периодот од 06.10 -10.10.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат - извршени се вкупно 2136 надзорни контроли, од кои: кај  528 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 260 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 804 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 249 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 174 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 63 субјекти според  Закон за метрлогија,кај 10 субјекти според Законот за безбедност на производи, кај 24 субјекти според Закон за трговски друштва, кај  14 субјекти  според Закон за  туристичка дејност,кај 8 субјекти според законот за акцизи,кај 2 субјекти според Законот за ДПИ .

Повеќе...

Информација од 29.09-03.10 2014

Во периодот од 29.09-03.10.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат-изврши вкупно 1980 надзорни контроли, од кои: кај  579 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 203 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 822 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 142 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 113 субјект според Законот за заштита на потрошувачи, и кај 60 субјекти според Закон за трговски друштва,според Закон за ДПИ кај 1 субјект, Законот за градежни производи,кај 3 субјекти, според Законот за управување со пакување отпад од пакување,и кај 1 субјект според Законот за управување со акумулатори и батерии и отпадни акумулатори и батерии.Закон за безбедност кај 20 субјекти,Закон за туристичка дејност кај 6 субјекти,Закон за акцизи кај 1 субјект,Закон за метрологија кај 31 субјект,Закон за индустриска сопственос кај 3 субјекти.

Повеќе...

Информација - 03.10.2014

 
На ден 02.10.2014 година, Одделнието за инспекциски надзор Скопје на Државниот пазарен инспекторат спроведе координирана акција во  соработка со Координативно тело за заштита на интелектуална сопственост при Владата на РМ  на територијата на градот Скопје, во која што беа идентификувани следниве наоди:
•одземени се 109 парчиња фалсификувани спортски обувки од заштитените трговски марки  Nike и Adidas, согласно Законот за индустриска сопственост. Истите се одземени и се изречени глоби во висина 5,000 евра. Вкупната вредност  на одземените производи е 66 .400, 00 денари; 
•Поради повреда  на заштитена трговска марка Iskra - сијалици , одземени се 1.310 паковања -кутии  со вкупна вредност од  524.000 00 денари . Доставени се платни налози во износ од 5,000 eвра
•Кај два правни  субјекти констатиран е недостаток во делот на водење на евиденција во трговија и се изречени глоби во висина од 4,000 евра.

Повеќе...

Информација од 22.09.-26.09.2014 година

Во периодот од 22.09-26.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 1264 надзорни контроли, од кои: кај 506 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 166 субјекти  според Законот за угостителска дејност кај 107 субјекти,според Законот за занаетчиска дејност, 1 субјект според Законот за возила. ,кај 736 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 2 субјекти  според Законот за туризам ,кај 103 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 38 субјекти,Според Закон за безбедоност на производи  кај  29 субјекти,  според Закон за метерлогија и кај 38 субјекти според Закон за трговски друштва, кај 37 според Закон за задолжителни резерви на нафта кај 1 субјект,според Закон за такса за привремен престој кај 2 субјкекти.

Повеќе...

Информација од 15.09.19.09.2014 г.

Во периодот од 15-19.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 1537 надзорни контроли, од кои: кај 402 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 170 субјекти  според Законот за угостителска дејност,според Законот за метрологија кај 37субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 52 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 672 субјекти според Законот за заштита на потрошувачите кај 96 субјекти, според Законот за туристичка дејност кај 14 субјекти,според Законот за енергетика кај 3 субјекти,според Закон за индустриска сопственост кај 1 субјект,според Закон за ДПИ кај 1 субјект,според Закон за безбедност на производи кај 31 субјекти,според Закон за градежни производи кај 5 субјекти,според Закон за Трговски друштва 53 субјекти.

Повеќе...

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID