http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација од 22.09.-26.09.2014 година

Во периодот од 22.09-26.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 1264 надзорни контроли, од кои: кај 506 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 166 субјекти  според Законот за угостителска дејност кај 107 субјекти,според Законот за занаетчиска дејност, 1 субјект според Законот за возила. ,кај 736 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 2 субјекти  според Законот за туризам ,кај 103 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 38 субјекти,Според Закон за безбедоност на производи  кај  29 субјекти,  според Закон за метерлогија и кај 38 субјекти според Закон за трговски друштва, кај 37 според Закон за задолжителни резерви на нафта кај 1 субјект,според Закон за такса за привремен престој кај 2 субјкекти.

Повеќе...

Информација од 15.09.19.09.2014 г.

Во периодот од 15-19.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 1537 надзорни контроли, од кои: кај 402 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 170 субјекти  според Законот за угостителска дејност,според Законот за метрологија кај 37субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 52 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 672 субјекти според Законот за заштита на потрошувачите кај 96 субјекти, според Законот за туристичка дејност кај 14 субјекти,според Законот за енергетика кај 3 субјекти,според Закон за индустриска сопственост кај 1 субјект,според Закон за ДПИ кај 1 субјект,според Закон за безбедност на производи кај 31 субјекти,според Закон за градежни производи кај 5 субјекти,според Закон за Трговски друштва 53 субјекти.

Повеќе...

Информација 09.09.2014 -12.09.2014 година

Во периодот од 09.09 - 12.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 1215 надзорни контроли, од кои: кај  382 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 122 субјекти  според Законот за угостителска дејност, кај 501 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 61субјекти според Законот за занаетчиска дејност,кај 31 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 45 субјекти според  Закон за метерлогија,кај 20 субјекти според Законот за безбедност на производи, кај 17 субјекти според Закон за трговски друштва, кај  32 субјекти  според Закон за  туристичка дејност,кај 2 субјекти според Законот за индустриска сопственост,кај 2 субјекти според Законот за возила .

Повеќе...

Информација -Бит-пазар

Државниот Пазарен инспекторат во соработка со Комуналните инспекции на Град Скопје и Општина Чаир со асистенција на МВР спроведе акција за одстранување на дивите продавачи од Бит-пазар. Од страна на ДПИ спроведени се 10 инспекциски надзори кај физички нерегистрирани лица и кај едно правно лице, изречена е глоба во вкупна вредност од 2000 евра, целата роба е одземена и предадена во Агенцијата  за управување  со одземен имот. Одстранети се сите нелегално поставени тезги, акцијата продолжува во текот на денешниот ден и континуирано ќе се одвива се до постојано одстранување на нелегалните тезги и продавачи од Бит-пазар.

Информација од 01.09-05.09 2014

Во периодот од 01.09-05.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 1255 надзорни контроли, од кои: кај 393 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 156 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 57 субјекти,според Законот за занаетчиска дејност,кај 3 субјекти според Законот за возила,кај 508 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 29 субјекти  според Законот за туризам ,кај 65 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 9 субјекти, според Закон за безбедоност на производи кај  29 субјекти,  според Закон за метерлогија, кај 4 субјекти според Закон за трговски друштва,според Закон за скапоцени метали кај 1 субјект,според Закон за отпад кај 1 субјкект.

Повеќе...

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID